نمودار پیشرفت

سبک های زیبای نمایش نمودار پیشرفت

بهینه سازی90%
90%
طراحی80%
80%
فروش70%
70%
ویرایش46%
46%
زیبا66%
66%
طراحی87%
87%
تب نمونه100%
100%
تب نمونه69%
69%
تب نمونه28%
28%
بهینه سازی90%
90%
زیبا80%
80%
فروش70%
70%
ویرایش60%
60%
This is Progress Bar100%
100%
This is Progress Bar75%
75%
This is Progress Bar50%
50%
بهینه سازی90%
90%
طراحی80%
80%
فروش70%
70%
ویرایش46%
46%
زیبا66%
66%
طراحی87%
87%
تست95%
95%
زیبا69%
69%
ویژه28%
28%
ویرایش46%
46%
بهینه سازی66%
66%
طراحی87%
87%
طراحی77%
77%
بهترین55%
55%
طراحی33%
33%
بهینه سازی90%
90%
80%
80%
فروش70%
70%
ویرایش46%
46%
زیبا66%
66%
طراحی87%
87%
این یک تست برای نمایش ویژگی است.91%
91%
این یک تست برای نمایش ویژگی است.82%
82%
این یک تست برای نمایش ویژگی است.73%
73%
keyboard_arrow_up